A picture taken on June 29, 2015 in Lille shows Drachma bills, Greece’s former currency, next to euro bills and coins.

สัญญาณเศรษฐกิจของยุโรปชี้ว่าประเทศกลุ่มยูโรโซนอาจผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจซบเซาและกลับมาขยายตัวอย่างจริงจัง หลังจากประสบปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะอัตราคนว่างงานที่สูง

เศรษฐกิจของยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 1.7 ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ขณะที่ดุลการค้าในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นสองเท่าจากเดือนก่อน ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจที่อัตราดังกล่าว สูงกว่าของสหรัฐฯ และอังกฤษ

อย่างไรก็ตาม แม้อัตราคนว่างงานลดลง แต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 9.6

นักวิเคราะห์ Lorenzo Codogno จากบริษัท LC MacroAdvisors และอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย London School of Economics กล่าวว่า

“เศรษฐกิจที่ดีขึ้นของกลุ่มยูโรโซนเกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยหลายประการ เช่นการค้ากับประเทศจีน และการบริโภคภายในยุโรปเองที่ปรับตัวในทิศทางน่าพอใจ”

นักวิเคราะห์ผู้นี้เห็นว่าสัญญาณบวกเหล่านี้อาจมีทิศทางมั่นคงต่อเนื่องมากกว่าที่เคยเห็นในอดีต

 

source :- http://rferl.c.goolara.net/Click.aspx?id=066990553106211471